Báo cáo tài chính doanh nghiệp là gì? Cách đọc và phân tích chính xác

Doanh nghiệp nào cũng bắt buộc phải lập báo cáo tài chính năm, vậy bạn đã biết chưa Báo cáo tài chính doanh nghiệp là gì? chưa và cách cấu hình y hệt Chaolong TV Tìm ra trong bài viết này.

Báo cáo tài chính doanh nghiệp là gì?

Báo cáo tài chính được hiểu là loại báo cáo tổng hợp đầy đủ về vốn chủ sở hữu, tài sản và nợ phải trả cũng như kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán của một công ty. Dựa trên báo cáo tài chính, nó sẽ cho bạn thấy tình hình tài chính và khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Như vậy nhà đầu tư sẽ quyết định có nên đầu tư hay không, từ phía doanh nghiệp điều này sẽ giúp doanh nghiệp có định hướng phát triển hơn và có chiến lược tốt hơn để tăng trưởng về doanh số trong tương lai.

Theo khóa học nguyên lý kế toán, báo cáo tài chính không chỉ quan trọng đối với doanh nghiệp, mà còn đối với các nhà đầu tư, đối tác và các cơ quan chính phủ.

Có hai loại báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính hợp nhất (báo cáo tài chính tổng hợp).

Việc kinh doanh

Báo cáo tài chính doanh nghiệp là gì?

Kết cấu báo cáo tài chính

Một báo cáo tài chính hoàn chỉnh sẽ bao gồm các phần sau:

– Báo cáo với công ty kiểm toán độc lập

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

– Bảng cân đối kế toán

– Báo cáo của Hội đồng quản trị trong doanh nghiệp

– Ghi nhận vào báo cáo tài chính

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

CAU-TAO-BAO-CAO-TAI-CHINH

Lập báo cáo tài chính

Hiểu báo cáo tài chính

Việc lập báo cáo tài chính sẽ dựa trên các chuẩn mực VAS 21 do Bộ Tài chính quy định trong việc lập báo cáo tài chính, mục đích của việc lập này là:

– Thể hiện cơ cấu thường xuyên tình hình tài chính và kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Mang lại thông tin về tình hình tài chính, dòng tiền của doanh nghiệp, từ đó cổ đông và nhà quản lý có cái nhìn tổng quan và đưa ra các quyết định kinh tế đúng đắn hơn.

– Đồng thời cũng đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan chính quyền và các đơn vị liên quan đối với tổ chức. Ví dụ, đối với khoản vay để mở rộng kinh doanh, ngân hàng sẽ yêu cầu phân tích chính xác báo cáo tài chính của tổ chức, sau đó quyết định chấp nhận hay từ chối khoản vay và đưa ra hạn mức cho khoản vay với thời hạn trả lãi thích hợp.

Tham Khảo Thêm:  Gợi ý cách gộp trang trong Word cực dễ dàng

– Báo cáo tài chính hỗ trợ quá trình quyết toán thuế của cơ quan nhà nước. Các doanh nghiệp nộp thuế thu nhập và nhiều loại thuế khác. Việc lập báo cáo giúp quá trình thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm đối với nhà nước diễn ra tốt hơn, minh bạch hơn.

Báo cáo tài chính cũng giúp xác định dòng tiền, dự báo dòng tiền trong tương lai và hiểu khi nào và chắc chắn tiền hoặc các khoản tương đương tiền sẽ được tạo ra.

Ý-Nghĩa-Cửa-Cao-Tài-Chính

Hiểu báo cáo tài chính

Làm thế nào để phân tích đúng báo cáo tài chính?

Để phân tích báo cáo tài chính sẽ bao gồm 3 bước đơn giản:

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ tài chính của công ty

Kiểm tra các tài liệu trình bày về tình hình tài chính của doanh nghiệp, nhà đầu tư có đúng và đủ theo quy định để phục vụ công tác thẩm định hay không?

Kiểm tra tính pháp lý trên báo cáo tài chính: Có đầy đủ báo cáo không? Và có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền và báo cáo đã được kiểm toán chưa?

Bước 2: Thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp

– Vốn cơ bản góp vào công ty bao gồm: Vốn bằng tiền, vốn bằng tài sản.

– Khả năng sử dụng vốn tự có để góp vốn thực hiện dự án/phương án sản xuất kinh doanh.

– Đánh giá tình hình tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính.

Bước 3: Tóm tắt tình hình tài chính của bạn

Tình hình tài chính của doanh nghiệp như thế nào (tốt hay xấu), khả năng điều hành doanh nghiệp ra sao, có đủ vốn để thực hiện dự án hay không?

si-fan-tich-bao-cao-tai-chinh

Phân tích báo cáo tài chính

Cách đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp?

Để đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Tham khảo ý kiến ​​của kiểm toán viên

Các số liệu trong báo cáo tài chính không có giá trị trừ khi kiểm toán viên chắc chắn về tính xác thực của chúng.

Sẽ có 4 cấp độ đánh giá của kiểm toán viên để xác định tính xác thực của báo cáo tài chính

– Từ chối

– Anh không nhận

– Từ nước ngoài

– Chấp nhận đầy đủ

Mức độ tin cậy của một báo cáo tài chính sẽ tăng dần theo 4 ý kiến ​​của kiểm toán viên. Nếu ý kiến ​​của kiểm toán viên là chấp nhận toàn phần có nghĩa là các báo cáo tài chính này là rất trung thực và bạn có thể tự tin sử dụng nó để phân tích hoạt động kinh doanh để có cơ sở quyết định tăng đầu tư vào cổ phiếu. Nếu báo cáo tài chính có quá nhiều sai sót hoặc thiếu sót, kiểm toán viên sẽ yêu cầu công ty sửa chữa chúng. Nếu cuối cùng kiểm toán viên đưa ra ý kiến ​​phủ định, bạn không nên tin vào báo cáo tài chính của doanh nghiệp này.

Tham Khảo Thêm:  3 Cách chuyển hàng thành cột trong Excel chi tiết nhất

Bước 2: Đọc bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là bảng dữ liệu chính mà bạn quan tâm. Nó nhằm mục đích phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể.

Số dư sẽ bao gồm hai phần: Nguồn vốn và tài sản.

Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu

Ở đó:

Tài sản được hiểu là những thứ thuộc sở hữu của công ty. Nó có tiềm năng tạo ra lợi ích kinh tế cho công ty. Có hai loại tài sản: tài sản dài hạn và tài sản ngắn hạn.

– Tài sản dài hạn: Là những tài sản có thời gian sử dụng trên 1 năm. Trong đó khoản mục quan trọng là tài sản cố định. Tài sản cố định sẽ bao gồm: tài sản vô hình và tài sản hữu hình.

– Tài sản lưu động: Là những tài sản có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt trong 1 chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp hoặc trong thời gian dưới 1 năm. Tài sản lưu động bao gồm: tiền và các khoản tương đương tiền, hàng tồn kho và các khoản phải thu.

– Nợ phải trả: Các khoản tính vào vốn. Khả năng phản ánh nguồn hình thành trong tài sản của doanh nghiệp. Nợ phải trả thể hiện nghĩa vụ tài chính của công ty đối với nhà cung cấp, chủ nợ, nhà cung cấp, nhân viên, nhà nước, v.v. Nợ phải trả bao gồm nợ dài hạn và nợ ngắn hạn.

– Nguồn vốn: Bao gồm lợi nhuận để lại, vốn góp của chủ sở hữu và các loại quỹ khác như Quỹ đầu tư phát triển,…

cach-doc-bao-cao-tai-chinh

Đọc báo cáo tài chính của công ty

Bước 3: Đọc bảng cân đối kế toán

– Liệt kê các khoản mục chủ yếu về vốn và tài sản

– Tính trọng lượng của các mặt hàng được liệt kê và xác định sự thay đổi của chúng tại thời điểm báo cáo.

– Ghi nhận những mặt hàng có sự thay đổi lớn hoặc chiếm tỷ trọng lớn về giá trị tại thời điểm báo cáo. Nhờ đó, bạn sẽ biết được nguồn tài sản chính của doanh nghiệp và nơi tập trung phần lớn tài sản.

Bước 4: Đọc báo cáo thu nhập

Báo cáo thu nhập là một báo cáo tóm tắt chi phí hoạt động và thu nhập trong một khoảng thời gian (quý hoặc năm tài chính).

Tham Khảo Thêm:  Tổng hợp 8 cách giảm dung lược file Excel hiệu quả nhất

Công thức chung:

Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chia các hoạt động của một doanh nghiệp thành ba mảng chính: hoạt động cốt lõi (hay hoạt động kinh doanh cốt lõi), hoạt động tài chính và các hoạt động khác.

Các hoạt động chính bao gồm: Lợi nhuận gộp, doanh thu thuần từ bán sản phẩm và giá vốn hàng bán, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng.

Từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình, bạn có thể tính tỷ suất lợi nhuận gộp của mình bằng công thức sau:

Tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ = Lợi nhuận gộp / Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ và sản phẩm

Như vậy, bạn sẽ biết được biên lợi nhuận bạn thu được từ việc bán sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp là bao nhiêu? Nếu một doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh chính là khi chỉ số tỷ suất lợi nhuận gộp được duy trì ở mức cao trong dài hạn.

Hoạt động tài chính bao gồm: Chi phí tài chính và doanh thu hoạt động tài chính. Trong chi phí tài chính, chúng ta sẽ phải quan tâm đến khoản lỗ tỷ giá hối đoái (nếu có) và chi phí lãi vay. Đây sẽ là 2 mục để xác định lãi ròng, ta có công thức sau:

Lợi nhuận thuần = Doanh thu hoạt động tài chính + Lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng

Hoạt động khác: Bao gồm các hoạt động chiếm một phần rất nhỏ trong cơ cấu của doanh nghiệp: Chi phí khác, thu nhập khác và lợi nhuận khác. Qua nguồn trên ta có thể tóm tắt lợi nhuận trước thuế bằng công thức:

Lợi nhuận trước thuế = Lợi nhuận thuần + Lợi nhuận khác

Lợi nhuận sau thuế là:

Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế – Thuế thu nhập doanh nghiệp

Đây là lợi nhuận thuộc sở hữu của công ty và các cổ đông.

Cuộc họp

Báo cáo tài chính là tài liệu phản ánh trung thực tình hình hiện tại và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. Tôi hy vọng bạn đã nhận nó Báo cáo tài chính doanh nghiệp là gì?? đọc và phân tích chính xác hơn. Nếu bạn muốn cải thiện kỹ năng của mình, đừng bỏ lỡ nó Khóa học kế toán tổng hợp trực tuyến thuộc về Chaolong TV.

Nhãn:
Kế toán viênCảm ơn bạn đã đọc bài viết Báo cáo tài chính doanh nghiệp là gì? Cách đọc và phân tích chính xác . Đừng quên truy cập Chaolong TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2024 Chaolong TV - WordPress Theme by WPEnjoy