Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133

Ju e kuptoni thjesht, një pasqyrë financiare ose ndonjë dokument i të dhënave do të ketë një përshkrim, një shtojcë të bashkangjitur… Pra, shablloni i shënimit është ai shtojcë, duke ofruar informacion shtesë për raportin.pasqyrat financiare. Në artikullin vijues do të mësojmë për këtë formular raportimi sipas Qarkores 133!

1. Shembuj të shënimeve të pasqyrave financiare sipas Qarkores 133

 Shembuj të shënimeve të pasqyrave financiare sipas Qarkores 133

I. Karakteristikat operacionale të ndërmarrjes

1. Forma e pronësisë së kapitalit:
2. Fushat e biznesit:
3. Linjat e biznesit:
4. Prodhimi normal dhe cikli i biznesit:
5. Karakteristikat operative të ndërmarrjes në vitin fiskal që ndikojnë në pasqyrat financiare.
6. Deklarata mbi krahasueshmërinë e informacionit në pasqyrat financiare (qoftë i krahasueshëm apo jo, nëse jo, arsyet për këtë duhet të deklarohen qartë si ndryshimi i formës së pronësisë, transformimi i llojit të ndërmarrjes, ndarja e ndërmarrjeve, ndarja e ndërmarrjeve, duke theksuar gjatësia e periudhës krahasuese…)

II. Periudha kontabël, monedha e përdorur në kontabilitet

1. Periudha kontabël vjetore: (duke filluar më ../…/… duke përfunduar më …./…/…).
2. Monedha e përdorur në kontabilitet:

III. Standardet dhe regjimet e aplikueshme të kontabilitetit

Deklarata e Pajtueshmërisë me Standardet e Kontabilitetit dhe Sistemin e Zbatueshëm të Kontabilitetit

IV. Politikat e aplikueshme të kontabilitetit (të detajuara sipas përmbajtjes së mëposhtme, nëse lind ndonjë)

– Kurset e këmbimit të aplikuara në kontabilitet.

– Parimet e konvertimit të pasqyrave financiare të bëra në valuta të huaja në Vietnam Dong.

– Parimet e njohjes së parasë dhe ekuivalentëve të saj.

– Parimet e kontabilitetit të investimeve financiare.

– Parimet e kontabilitetit për të arkëtueshmet.

– Parimet e njohjes së inventarit.

– Parimet e njohjes dhe metodat e zhvlerësimit të aktiveve fikse, aktiveve fikse të qirasë financiare, pasurive të paluajtshme investuese.

– Parimet e kontabilitetit për të pagueshmet.

– Parimet e njohjes dhe kapitalizimit të kostove të huamarrjes.

– Parimet e njohjes së kapitalit neto.

– Parimet dhe metodat e njohjes së të ardhurave.

– Parimet e kontabilitetit të kostos.

 Shembuj të shënimeve të pasqyrave financiare sipas Qarkores 133

– Shkaqet dhe zgjidhjet për inventarët e ndenjur, të dobët dhe cilësor.
– Arsyet për vendosjen ose anulimin shtesë të provizionit për zhvlerësimin e inventarëve.
5. Rritja ose zvogëlimi i aktiveve fikse (Detajet e secilit lloj aktivi sipas kërkesave të menaxhimit të ndërmarrjes):
 Shembuj të shënimeve të pasqyrave financiare sipas Qarkores 133

6. Rritja, zvogëlimi i investimeve në pasuri të paluajtshme (Detajet me kërkesë të menaxhmentit të ndërmarrjes):

6. Rritja, zvogëlimi i investimeve në pasuri të paluajtshme (Detajet sipas kërkesave të menaxhimit të biznesit)

13. Kapitali

a) Tabela e konsolidimit të ndryshimeve në kapital

  Kapitali

14. Zëra të ndryshëm nga pasqyrat financiare

a) Asetet e jashtme (Sasia, lloji i detajuar dhe informacione të tjera të rëndësishme për aktivet kryesore të kontraktuara)

b) Pasuritë e marra për ruajtje (ndërmarrja duhet të shpjegojë në detaje sasinë, llojin, specifikimin dhe cilësinë e çdo lloji të pasurisë në fund të periudhës).

– Materialet dhe mallrat që duhen mbajtur, përpunuar, besuar.

– Mallrat shiten në emër të, dërgohen, hipotekohen, hipotekohen.

c) Valutat e huaja të të gjitha llojeve: (Shpjegim i detajuar i sasisë së çdo lloji të monedhës origjinale).

d) Janë trajtuar borxhet e këqija.

dd) Informacion rreth gjobave, interesave të arkëtueshme me vonesë, etj. që rrjedhin nga borxhet e vonuara, por që nuk njihen si të ardhura.

Tham Khảo Thêm:  Cách vẽ mũi tên trong Word siêu đơn giản, nhanh chóng

e) Informacione të tjera për zëra të ndryshëm nga pasqyra e pozicionit financiar.

15. Shënime për palët e lidhura (lista e palëve të lidhura, transaksionet dhe informacione të tjera për palët e lidhura nuk janë paraqitur në përmbajtjen e mësipërme)

16. Përveç përmbajtjeve të sipërpërmendura, ndërmarrjet kanë të drejtë të shpjegojnë dhe shpjegojnë informacione të tjera nëse është e nevojshme.

SEPSE. Informacion shtesë për zërat e paraqitur në pasqyrën e të ardhurave

Informacion shtesë për zërat e paraqitur në pasqyrën e të ardhurave

VII. Informacion shtesë për zërat e paraqitur në Pasqyrën e Flukseve të Parasë

Paratë e gatshme të mbajtura nga ndërmarrja por të pashfrytëzuara: Përshkruani vlerën dhe arsyetimin e parave të mëdha dhe ekuivalentëve të parave të gatshme të mbajtura nga ndërmarrja, por që nuk përdoren për shkak të kufizimeve ligjore ose rregullatore detyrime të tjera që ndërmarrja duhet të përmbushë.

VIII. Informacioni tjetër

1. Detyrimet kontingjente, zotimet dhe informacione të tjera financiare: …

2. Ngjarjet që kanë ndodhur pas datës së bilancit: …………..

3. Informacion krahasues (ndryshimet e informacionit në pasqyrat financiare të viteve të mëparshme kontabël): …………………………………………………………………………………

4. Informacion mbi vazhdimësinë: …………………………………………………………

5. Informacione të tjera ……………………………………………………….

Shënim:
Në rast të punësimit të kontabilistëve ose kryekontabilistëve, duhet të tregohet qartë numri i certifikatës së regjistrimit të praktikës së shërbimit të kontabilitetit dhe emri i ofruesit të shërbimit të kontabilitetit.

2. Si të bëni shënime

Në këtë seksion, ndërmarrjet duhet të specifikojnë:
a) Forma e pronësisë së kapitalit: Shoqëri aksionare, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, ortakëri ose ndërmarrje private.
b) Fusha e biznesit: Specifikoni si prodhim industrial, biznes tregtar, shërbim, ndërtim dhe instalim ose një kombinim i shumë fushave të biznesit.
c) Linja e biznesit: Specifikoni aktivitetet kryesore të biznesit dhe karakteristikat e produkteve ose shërbimeve të prodhimit të ofruara nga ndërmarrja.
d) Prodhimi i zakonshëm dhe cikli i biznesit: Në rast se cikli zgjat më shumë se 12 muaj, atëherë shpjegoni ciklin mesatar të prodhimit dhe biznesit të industrisë ose fushës.
dd) Karakteristikat e operacioneve të ndërmarrjes në vitin fiskal që ndikojnë në pasqyrat financiare: Tregoni qartë ngjarjet në mjedisin ligjor, zhvillimet e tregut, karakteristikat e operacioneve të biznesit, menaxhimin dhe financën, ngjarjet e bashkimit, ndarjes, ndarjes, ndryshimit të shkallës. etj kanë ndikim në pasqyrat financiare të ndërmarrjes.
Periudha kontabël, monedha e përdorur në kontabilitet

a) Periudha kontabël vjetore duhet të tregojë qartë periudhën e kontabilitetit vjetor sipas vitit kalendarik duke filluar nga 1 janari/… deri më 31 dhjetor/… Nëse ndërmarrja ka një vit fiskal të ndryshëm nga viti kalendarik, specifikoni datën e fillimit dhe përfundimin e vitin kontabël.

b) Monedha e përdorur në kontabilitet: shënoni qartë Vietnam Dong ose një monedhë kontabël të zgjedhur në përputhje me Ligjin për Kontabilitetin.

2. Standardet e kontabilitetit dhe regjimi kontabël në fuqi

Deklarata e Pajtueshmërisë me Standardet e Kontabilitetit dhe Sistemin e Kontabilitetit: Tregoni nëse pasqyrat financiare janë përgatitur dhe paraqitur siç duhet dhe në përputhje me Standardet e Kontabilitetit dhe

Regjim kontabiliteti për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme apo jo?

3. Politikat kontabël të aplikueshme

(1) Kursi i këmbimit i aplikuar në kontabilitet:

– Bankë tregtare ku biznesi kryen rregullisht transaksione

– Si të përcaktohet kursi aktual i këmbimit i aplikuar për transaksionet që lindin në periudhë dhe kursi i këmbimit i aplikuar kur rivlerësohen zërat monetarë të shprehur në valutë të huaj në fund të periudhës.

Tham Khảo Thêm:  Hướng dẫn cách chuyển file Word sang file ảnh miễn phí

(2) Parimet e konvertimit të pasqyrave financiare të përgatitura në monedhë të huaj në Vietnam Dong.

(3) Parimet e njohjes së parasë së gatshme dhe ekuivalentëve të saj: Specifikoni mbi çfarë baze përcaktohen ekuivalentët e parasë.

(4) Parimet e kontabilitetit për investimet financiare

a) Për tregëtimin e letrave me vlerë:

– Koha e njohjes (për letrat me vlerë të listuara, është e qartë se T+0 ose kohë tjetër)

– Vlera kontabël është përcaktuar të jetë vlera e drejtë ose kosto historike;

– Bazat për krijimin e provizionit për zhvlerësimin e letrave me vlerë të tregtimit.

b) Për kreditë:

– A rivlerësohen kreditë për të përmbushur përkufizimin e zërave monetarë të shprehur në valutë të huaj?

– Bazat për krijimin e provizioneve për borxhet e këqija për kredi.

c) Për investime në sipërmarrje të përbashkëta ose partnerë (bazuar në përqindjen e votimit ose marrëveshje tjetër):

– Për sipërmarrjet e përbashkëta dhe bashkëpunëtorët e blerë gjatë periudhës, kur është koha fillestare e njohjes?

– Parimet e përcaktimit të sipërmarrjeve të përbashkëta dhe të bashkëpunëtorëve (bazuar në përqindjen e të drejtës së votës, përqindjen e kapitalit të kontribuar ose përqindjen e interesave);

– Bazat për bërjen e provigjionit për humbjen e investimit në sipërmarrjet e përbashkëta ose partnerët; bazat për përcaktimin e humbjes;

d) Për investimet në instrumentet e kapitalit neto të njësive të tjera:

– A matet vlera kontabël e investimit në një njësi ekonomike tjetër me kosto apo me një metodë tjetër?

– Bazat për krijimin e provigjionit për humbjen e investimeve në subjekte të tjera; Pasqyrat financiare për të përcaktuar humbjet.

dd) Metodat e kontabilitetit për transaksionet e tjera që lidhen me investimet financiare:

– Transaksionet e shkëmbimit të aksioneve;

– Transaksionet e investimeve në formën e kontributit kapital;

– Transaksionet në formën e riblerjes së kapitalit të kontribuar;

– Metoda e kontabilitetit për dividentët e paguar me aksione;

(4) Parimet e kontabilitetit për të arkëtueshmet

– Kriteret për klasifikimin e të arkëtueshmeve (të arkëtueshme nga klientët, të arkëtueshmet e brendshme, të arkëtueshme të tjera)?

– A gjurmohet në detaje sipas termit origjinal, termit të mbetur në kohën e raportimit, monedhës origjinale dhe çdo objekti?

– A plotëson rivlerësimi i llogarive të arkëtueshme përcaktimin e zërave monetarë të shprehur në valutë?

– Mënyra e bërjes së provizionit për borxhet e këqija.

(5) Parimet e njohjes së inventarit

– Parimi i njohjes së inventarëve: Duke specifikuar që inventarët regjistrohen me kosto ose me vlerë neto të realizueshme.

Metoda e vlerësimit të inventarit: Specifikoni se cilën metodë do të aplikoni (mesatarja e ponderuar; hyrja e parë, fillimi; çmimi aktual ose i shitjes me pakicë).

– Metoda e kontabilitetit për inventarin: Specifikoni nëse do të aplikoni metodën e inventarit të përhershëm apo metodën e inventarit periodik.

– Mënyra e krijimit të provizionit për zhvlerësimin e inventarëve (Specifikoni që ndërmarrja bën provizion për zhvlerësimin e inventarëve në bazë të diferencës më të madhe ndërmjet kostos historike dhe vlerës neto të realizueshme të inventarëve. provizioni për zhvlerësimin e inventarëve bëhet sipas diferencës ndërmjet provizioni që duhet bërë këtë vit dhe provizioni i bërë në vitin paraardhës që nuk është shfrytëzuar, duke sjellë nevojën për të bërë më shumë ose për t’u kthyer këtë vit).

Tham Khảo Thêm:  2 Cách làm trò chơi trên PowerPoint đơn giản nhất

(6) Parimet e kontabilitetit dhe zhvlerësimit të aktiveve fikse, aseteve fikse të dhëna me qira financiare, pasurive të paluajtshme investuese

a) Parimet e kontabilitetit për aktivet fikse materiale dhe aktivet fikse jo-materiale:

– Parimi i kontabilitetit, shpenzimet e bëra pas njohjes fillestare (shpenzimet për përmirësim, rinovim, mirëmbajtje dhe riparim) regjistrohen në koston historike ose shpenzimet e prodhimit dhe të biznesit;

– Të specifikojë metodat e zhvlerësimit të aseteve fikse;

– A respektohen rregulloret e tjera për menaxhimin, përdorimin dhe zhvlerësimin e aktiveve fikse?

b) Parimet e kontabilitetit për aktivet fikse të qirasë financiare:

– Specifikoni se si përcaktohet kostoja historike;

– Specifikoni metodat e amortizimit të aktiveve fikse të qirasë financiare.

c) Parimet e kontabilitetit për pronat e investuara.

– Si regjistrohet kostoja e pronës së investuar?

– Specifikoni metodat e zhvlerësimit të pronës së investuar.

(7) Parimet e kontabilitetit të detyrimeve

– Si të klasifikohen detyrimet?

– A ka gjurmim të detyrimeve sipas subjektit, afatit origjinal, afatit të mbetur në momentin e raportimit, në monedhën origjinale?

– A ka rivlerësime të detyrimeve që plotësojnë përcaktimin e zërave monetarë të shprehur në valutë?

– A ka provizion për detyrimet?

(8) Parimet e njohjes dhe kapitalizimit të kostove të huamarrjes:

– Parimi i njohjes së kostove të huamarrjes: Specifikoni nëse kostot e huamarrjes njihen si shpenzime financiare në periudhën kur ato kryhen ose kapitalizohen.

– Norma e kapitalizimit e përdorur për të përcaktuar kostot e huamarrjes të kapitalizuara gjatë periudhës: Cila është kjo normë kapitalizimi?

(9) Parimet e njohjes së kapitalit neto:

– Nëse kapitali i kontribuar i pronarit njihet sipas kapitalit aktual të kontribuar; Si regjistrohet teprica e kapitalit neto?

– Si përcaktohet fitimi i pashpërndarë?

(10) Parimet dhe metodat e njohjes së të ardhurave dhe të ardhurave të tjera:

– Të ardhurat nga shitja e mallrave dhe ofrimi i shërbimeve: A janë përmbushur plotësisht kushtet për njohjen e të hyrave?

– Të ardhurat nga kontrata e ndërtimit

– Parimet e njohjes së të ardhurave nga aktivitetet financiare.

– Parime të tjera të njohjes së të ardhurave.

(11) Parimet e kontabilitetit të kostos:

– Kostoja e mallrave të shitura (nëse sigurohet parimi i përputhjes me të ardhurat; sigurohet maturi, regjistrimi i menjëhershëm i shpenzimeve që tejkalojnë nivelin normal të inventarëve; regjistrime për të ulur koston e mallrave të shitura) Çfarë është shitja…)

– Shpenzimet financiare: A janë regjistruar plotësisht shpenzimet e interesit (duke përfshirë zbritjet paraprake) për periudhën raportuese?

– Shpenzimet e administrimit të biznesit: Janë shpenzimet e shitjes dhe shpenzimet administrative të kryera në periudhën e regjistruar plotësisht; Cilat janë rregullimet për të ulur shpenzimet e shitjes dhe administrative….

Këto janë disa parime për shpenzimet kur kontabilistët bëjnë shënime në pasqyrat financiare shoqëruese. Mund të mësoni më shumë rreth procesit të përgatitjes së pasqyrave financiare, përgatitjes së librave dhe dokumenteve dhe planifikimit të hyrjeve me kurset kryesore. shkolla e kontabilitetit.

Paç fat.

>> Si të bëni një faturë mostër sipas Qarkores 133

>> Shembull i fletës kohore sipas Qarkores 133

Etiketa:
KontabilistCảm ơn bạn đã đọc bài viết Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133 . Đừng quên truy cập Chaolong TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2024 Chaolong TV - WordPress Theme by WPEnjoy