Những lưu ý khi điều chỉnh báo cáo tài chính sau quyết toán thuế

Lập báo cáo tài chính (BCTC) sẽ không tránh khỏi những sai sót nên kế toán thường phải điều chỉnh lại một số bút toán để phản ánh đúng kết quả kinh doanh của công ty. Vì vậy, khi điều chỉnh báo cáo tài chính sau quyết toán thuế Cần nhấn mạnh điều gì? Để nó UNICA Hãy tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây.

Cách điều chỉnh báo cáo sau thanh tra thuế

Cách thức xử lý, điều chỉnh, hạch toán số liệu doanh nghiệp sau khi thực hiện kiểm tra để phát hiện sai sót, phải hạch toán truy thu thuế sau quyết toán như sau:

sự đối đãi

Điều chỉnh báo cáo tài chính sau quyết toán thuế

Đối với Doanh nghiệp tư nhân và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Vì tất cả các công ty này đều do một cá nhân sở hữu nên tính chất nhỏ lẻ về sổ sách, thuế má là chính.

Nếu năm trước công ty này LỢI NHUẬN và có số dư TK 4211:

+ Ts. 4211/TK 3334 = nợ thuế TNDN

+ Ts. 4211/TK 3339 = Nộp phạt

+ Nợ TK 4211/Có TK 33311 = Thuế GTGT truy thu

+ Ts. 4211/TK 3335 = chậm nộp thuế TNCN

Khi bạn nộp thuế:

+ Ts. 3334, 3339, 33311, 3335 và Có TK 111, 112.

=> Lưu ý rằng: Trường hợp này làm cho số liệu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh không khớp với số dư của tài khoản 421 được ghi trên sổ sách (Commonwealth, Ledger).

Nếu năm trước công ty nợ TK 4211 thì:

+ Ts. 811/TK 3334 = nợ thuế TNDN

+ Ts. 811/TK 3339 = Phạt

+ Ts. 811/TK 3339 = truy thu thuế GTGT

+ Ts. 811/TK 3335 = chậm nộp thuế TNCN

Khi bạn gửi {Báo cáo kết quả kinh doanh không khớp với số dư tài khoản 421 trong Sổ Cái (Commonwealth, Ledger)}:

+ Ts. 3334, 3339, 33311, 3335/có tài khoản 111, 112.

+ Kết chuyển Nợ TK 911/Lập TK 811 và tính vào lợi nhuận chưa phân phối năm nay 4212 Cuối năm quyết toán thuế GTGT trong năm, số này cộng vào B4 của tờ khai thuế GTGT cuối năm làm tăng số chịu thuế thu nhập.

sự đối đãi

Điều chỉnh báo cáo sau kiểm toán thuế

Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, cổ phần

– Biên bản họp HĐTV ra quyết định xử lý kết quả kiểm tra: Do quy mô công ty lớn nên hệ thống kế toán phải đảm bảo các yêu cầu về thuế và giải trình cho các cổ đông.

– Nếu được chấp nhận sẽ tính vào lợi nhuận của năm trước: Nếu năm trước công ty CÓ LÃI hoặc có số dư ở TK 4211 thì:

Nợ TK 4211/Có TK 3339, 3334, 33311, 3335 làm giảm lợi nhuận để lại của năm trước.

Tham Khảo Thêm:  Tổng hợp 8 cách giảm dung lược file Excel hiệu quả nhất

– Trường hợp không nhận vào lợi nhuận năm trước mà dùng để chia cổ tức:

+ Ts. 811/TK 3339, 3334, 33311, 3335

+ Kết chuyển bên Nợ sang TK 911/TK 811 và tính vào LN để lại của năm nay 4212 cuối năm khi quyết toán thuế TNDN cuối năm => Nộp khoản này vào B4 tờ khai thuế GTGT cuối năm làm tăng số thuế phải tính của thu nhập.

Nền tảng: Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 Hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP.

Theo điều 4 luật sửa đổi, bổ sung điều 6 thông tư số. Thông tư số 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính bao gồm: Vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế, kể cả tiền chậm nộp thuế theo quy định, quy định của Luật quản lý thuế và các khoản phạt khác. hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định.”

báo cáo sau kiểm tra

Điều chỉnh báo cáo sau quyết toán thuế

Điều chỉnh giảm thuế giá trị gia tăng sau khi quyết toán thuế

Sau khi quyết toán nếu phát hiện sai sót liên quan đến thuế thì tiến hành xử lý, chỉnh sửa và ghi số liệu. Để được điều chỉnh giảm thuế GTGT sau khi quyết toán, cần thực hiện như sau:

Kế toán sẽ thực hiện điều chỉnh kê khai bổ sung kỳ giảm số thuế GTGT được khấu trừ và sẽ đưa ra mục tiêu kê khai của kỳ hiện tại khi có quyết định kiểm tra của cơ quan thuế. Đồng thời hạch toán giảm thuế GTGT, giảm thuế GTGT TK 1331, ghi cụ thể:

Dr. 811, 642, 242… Hoặc Dr. 4211/ Có TK 1331

Hướng dẫn điều chỉnh số liệu sau quyết toán thuế

Kế toán cần lưu ý trong trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

– Kế toán ghi bổ sung số thuế GTGT phải nộp của năm trước theo biên bản kiểm tra.

Nợ TK 821: Chi phí thuế TNDN

Có TK 3334: (Thuế TNDN truy thu nhiều hơn số đã báo cáo)

– Trường hợp nộp tiền thuế GTGT còn nợ, kế toán ghi:

Nợ TK 3334: Nợ thuế

Có các TK 111, 112: Thuế GTGT còn nợ năm N-1

– Cách tính tiền phạt:

Nợ TK 811: Chi phí khác

TK 3339: Phí, lệ phí, nghĩa vụ

– Khi nộp số tiền phạt:

Nợ TK 3339: phí, lệ phí và nghĩa vụ

Có các TK 111, 112

Theo Biên bản kiểm tra thuế số, ngày, tháng, năm…

>> Hướng dẫn chi tiết cách hạch toán tiền chậm nộp thuế

điều chỉnh báo cáo tài chính sau quyết toán thuế

Kế toán ghi bổ sung số thuế TNDN phải nộp của năm trước theo biên bản kiểm tra

Lưu ý điều chỉnh giảm thuế GTGT sau quyết toán, xử lý số liệu sau quyết toán

lưu ý 1

Lưu ý đầu tiên, kế toán không thể bỏ qua trường hợp doanh nghiệp được giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào nhưng không bị truy thu vì số thuế GTGT doanh nghiệp còn được khấu trừ tại thời điểm viết bài còn lớn. .điểm kiểm tra.

Tham Khảo Thêm:  Cách lọc dữ liệu trùng nhau giữa 2 sheet trong Excel chi tiết nhất

Việc điều chỉnh BCTC sau quyết toán thuế trong trường hợp này cần căn cứ vào số thuế GTGT đầu vào được điều chỉnh giảm theo báo cáo kiểm tra, chính xác tại thời điểm lập tờ khai thuế GTGT của tháng nhận báo cáo kiểm tra, kế toán cần ngồi xuống số thuế GTGT đã nhập trên tờ khai thuế (trạng thái số (1), ô số [37]) – giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước. Sổ kế toán được đăng ký trong các trường hợp sau:

– Việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào do phát sinh chi phí bất hợp lý, bỏ trốn hóa đơn, do tổng hợp sai với hóa đơn gốc sẽ được trừ vào lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp, kế toán ghi như sau:

Nợ TK 811: Lợi nhuận chưa phân phối sau thuế

Có TK 133: Thuế GTGT đầu vào được miễn.

Cuối kỳ, khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, số này hạch toán vào mục B4 của mẫu 03/TNDN.

– Thuế GTGT đầu vào bị loại trừ do kế toán kê khai nhầm hóa đơn đầu vào đã quá thời hạn khấu trừ và bị đoàn kiểm tra phát hiện trong kỳ kiểm tra. Khi đó số thuế đầu vào này sẽ được cộng vào chi phí kinh doanh của kỳ sau. Kế toán ghi:

TS 624, 632:

Có TK 133:

điều chỉnh báo cáo tài chính sau quyết toán thuế

Cuối kỳ, trong quá trình hoàn thuế GTGT, kế toán hạch toán khoản này vào mục B4 trên tờ khai 03/TNDN.

Lưu ý 2

Một lưu ý nữa mà kế toán cần lưu ý là trường hợp không bao gồm thuế GTGT đầu vào thì đoàn kiểm tra quyết định truy thu thuế GTGT và tiền phạt theo quy định hiện hành, số thuế GTGT đầu vào không được thu vào NSNN.

Tại thời điểm nhận báo cáo kiểm toán, kế toán giữ nguyên số liệu kê khai trên tờ khai thuế tháng. Ngoài ra, không có quy định giảm thuế thu nhập do được miễn. Trong thời gian điều chỉnh báo cáo tài chính sau quyết toán thuế, kế toán kê khai thuế GTGT bình thường như các tháng trước. Căn cứ số liệu thanh tra thuế để xác định số tiền phải nộp ghi sổ kế toán:

Nợ TK 811: Lợi nhuận chưa phân phối sau thuế

Có TK 3331: Thuế GTGT còn nợ

TK 3388: Số tiền phạt

Cuối kỳ, khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, số này hạch toán vào mục B4 của mẫu 03/TNDN.

– Khi nộp ngân sách nhà nước theo số liệu trên Biên bản kiểm tra:

Nợ TK 3331: GTGT

tiến sĩ 3388: Số tiền phạt

Có các TK 111, 112: Tổng số tiền (kế toán ghi rõ khoản chi, số biên bản kiểm tra, ngày đăng ký, kỳ kê khai và hoàn trả).

Lưu ý rằng:

– Khi giải ngân tiền vào NSNN, kế toán phải ghi rõ trên phiếu chi tiền nội dung, số tiền của từng khoản và ghi rõ chương, loại, khoản, mục, tiểu mục theo quy định của KBNN.

Tham Khảo Thêm:  Hướng dẫn làm checklist chi tiết trong excel đơn giản nhất

– Trường hợp trong kỳ doanh nghiệp đã bán một lượng lớn hàng hóa và người mua không có nhu cầu nhận hóa đơn thì kế toán phải lập báo cáo bán lẻ hàng tuần, hàng tháng và lập hóa đơn GTGT cho số hàng tồn kho có liên quan. Đồng thời, có thể cân bằng thu nhập và chi phí hàng nhập khẩu.

điều chỉnh báo cáo tài chính sau quyết toán thuế

Khi nộp tiền vào ngân sách nhà nước, kế toán phải ghi rõ nội dung vào phiếu chi

lưu ý 3

Cuối cùng, kế toán cần lưu ý đến chi phí khấu hao TSCĐ mà công ty hạ thấp hơn mức giới hạn quy định thì chi phí khấu hao được loại trừ.

Điều chỉnh báo cáo tài chính sau khi quyết toán thuế Trường hợp chi phí khấu hao TSCĐ Công ty trích vượt quá mức quy định, chi phí khấu hao được loại trừ thì Công ty thực hiện điều chỉnh như sau:

Nợ TK 214: Số khấu hao đã điều chỉnh

Có TK 811: Số khấu hao đã điều chỉnh

Cuối kỳ, khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, số này hạch toán vào mục B4 của mẫu 03/TNDN.

Các trường hợp điều chỉnh doanh nghiệp không nên khôi phục số sổ kế toán, cũng như khôi phục tờ khai thuế GTGT của các kỳ trước.

Một số câu hỏi thường gặp

Thuế GTGT là gì?

Thuế GTGT được hiểu là loại thuế tính trên phần giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất đến lưu thông, tiêu dùng.

sự đối đãi

Thắc mắc về điều chỉnh báo cáo tài chính khi quyết toán thuế

Chi phí tư vấn pháp luật là bao nhiêu?

Tùy vào từng hồ sơ cụ thể mà phí dịch vụ cũng khác nhau.

bao nhiêu lần bạn giải quyết vấn đề này?

Tùy từng trường hợp cụ thể mà thời gian xử lý cũng sẽ khác nhau. Tuy nhiên, thông thường sẽ từ 01 đến 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

>> Nộp thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng như thế nào?

>> Tôi chỉ cho bạn cách kiểm soát báo cáo tài chính hiệu quả hơn

Cuộc họp

Dưới đây là những lưu ý quan trọng về điều chỉnh báo cáo tài chính sau quyết toán thuế mà kế toán cần “khắc cốt ghi tâm”. Hi vọng với những thông tin hữu ích trên đây, các bạn kế toán sẽ biết cách hạch toán đúng cho các trường hợp sau khi kết thúc với cơ quan thuế.

Bạn đọc muốn hiểu thêm về nghiệp vụ kế toán hãy nhanh tay đăng ký tham gia khóa học trường kế toán Với sự hướng dẫn của các chuyên gia, họ sẽ tiết lộ cho bạn những thủ thuật, cách tính toán, lập báo cáo tài chính,… một cách nhanh chóng và chính xác.

Nhãn:
Kế toán viênCảm ơn bạn đã đọc bài viết Những lưu ý khi điều chỉnh báo cáo tài chính sau quyết toán thuế . Đừng quên truy cập Chaolong TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2024 Chaolong TV - WordPress Theme by WPEnjoy